Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzor stanov SVJ verze III. po úpravě 2017

2. 8. 2017
 
STANOVY  Společenství vlastníků jednotek Mlýnská 3
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Čl. I
Základní ustanovení
(1) Společenství vlastníků jednotek Mlýnská 3, IČ 278 02 434 (dále jen „Společenství vlastníků“) vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům s doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č.  273/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 280/1996 Sb., zákona č. 97/1999 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 171/2005 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb.
(2) Společenství vlastníků je osobou odpovědnou za správu domu a pozemku.
(3) Společenství vlastníků je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování správy domu č.p. 534 – bytový dům (dále jen dům) a pozemku parc. č. 807 - zastavěná plocha a nádvoří (dále jen „pozemek“), jenž je zapsán v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 3005, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, pracoviště Ostrava, pro katastrální území Moravská Ostrava, část obce Moravská Ostrava  podle ustanovení občanského zákoníku o bytovém spoluvlastnictví a podle těchto stanov. Společenství vlastníků je způsobilé nabývat práva a zavazovat s k povinnostem při naplňování svého účelu. Společenství vlastníků nesmí podnikat, ani se přímo nebo nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.
(4) Členství ve Společenství vlastníků je neoddělitelné spojeno s vlastnictvím jednotky. Za dluhy Společenství vlastníků ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.
(5) Společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku. K právnímu jednání, kterým Společenství vlastníků zajistí dluh jiné osoby, se nepřihlíží.
(6) Společenství vlastníků se nesmí zavázat k podílení se na úhradě ztráty jiné osoby, ani k úhradě či zajištění dluhů jiné osoby. K takovému právnímu jednání se nepřihlíží.
(7) Sdruží-li se Společenství vlastníků s jiným společenstvím ke spolupráci při naplňování svého účelu nebo stane-li se členem právnické osoby sdružující společenství vlastníků nebo vlastníky jednotek nebo jinak působící v oblasti bydlení, nesmí se zavázat k jiné majetkové účasti, než je poskytnutí členského vkladu nebo poskytování členských příspěvků. Zaváže-li se Společenství vlastníků podílet se na ztrátě jiné osoby, hradit její dluhy nebo je zajistit, nepřihlíží se k tomu.
 
Čl. II
Název a sídlo Společenství vlastníků
Název společenství: Společenství vlastníků jednotek Mlýnská 3
Sídlo společenství: Mlýnská 534/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 278 02 434
 
ČÁST DRUHÁ
PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČENSTVÍ
Čl. III
Obecné vymezení správy domu a pozemku
(1) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníkům jednotek, nacházejících se v domě (dále též jen „vlastníci jednotek“) a co je v zájmu všech vlastníků jednotek nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti, spojené s přípravou a prováděním změn společných částí nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku, sloužícímu všem vlastníkům jednotek.
(2) Správa se vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku.
Čl. IV
Správa domu a pozemku z hlediska provozního a technického
(1) Společenství vlastníků je oprávněno vykonávat činnosti, týkající se správy domu a pozemku z hlediska provozního a technického, kterými se rozumí zejména:
a. provoz domu a pozemku,
b. provoz, údržba, opravy, stavební úpravy a jiné změny společných částí, včetně změn, vedoucích ke změně v účelu jejich užívání,
c. protipožárního zabezpečení domu, včetně hromosvodů,
d. revize a opravy společných částí technických sítí, rozvodů elektrické energie, plynu, vody a odvodu odpadních vod, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu a elektrických sdělovacích zařízení a dalších technických zařízení podle vybavení domu,
e. administrativní a operativní technické činnosti, spojené se správou domu, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu,
f. správy jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech členů Společenství vlastníků,
g. uplatnění práva vstupu do bytu v případě, že vlastník jednotky upravuje stavebně svůj byt, včetně možnosti požadovat v odůvodněných případech předložení stavební dokumentace, pokud je podle jiných právních předpisů vyžadována, pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části domu.
(2) Společenství vlastníků dále zajišťuje se souhlasem všech členů společenství změny účelu užívání stavby a změny stavby, pokud není dále uvedeno jinak. Stavební úpravy, spočívající v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň se nemění velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, zajišťuje Společenství vlastníků se souhlasem většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek na shromáždění vlastníků.
Čl. V
Správa domu a pozemku z hlediska správních činností
(1) Společenství vlastníků je oprávněno vykonávat činnosti, týkající se správy domu a pozemku z hlediska správních činností, kterými se rozumí zejména:
a. zajišťování veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu, uchovávání dokumentace stavby, odpovídající jejímu skutečnému provedení podle jiných právních předpisů,
b. stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od vlastníků jednotek jako záloh na příspěvky na správu domu a pozemku, stanovení záloh na úhrady cen služeb a jejich vyúčtování a vypořádání,
c. vedení účetnictví, zpracování a předložení daňových přiznání, řádné hospodaření s finančními prostředky, vedení evidence plateb členů Společenství vlastníků, které jsou podle písmem b) vybírány, zřízení účtu u banky, vedení seznamu členů Společenství vlastníků,
d. uplatňování a vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým vlastníkům jednotek, které jim ukládají právní předpisy nebo vyplývají ze stanov Společenství vlastníků a z usnesení shromáždění v souladu s právními předpisy a se stanovami Společenství vlastníků,
e. činnosti spojené s provozováním společných částí a technických zařízení, která slouží i jiným osobám než vlastníkům jednotek v domě, včetně sjednávání s tím souvisejících smluv,
f. výkon činností, vztahujících se k uplatňování ochrany práv vlastníků jednotek.
Čl. VI
Oprávnění sjednávat smlouvy
(1) Pro účely správy domu a pozemku je Společenství vlastníků oprávněno sjednávat smlouvy, týkající se zejména:
a. zajištění činností, spojených se správou domu a pozemku,
b. zajištění dodávek služeb, spojených s užíváním společných částí a spojených s užíváním jednotek, nejde-li o služby, jejichž dodávky si vlastníci jednotek zajišťují u dodavatele přímo,
c. pojištění domu,
d. nájmu společných částí domu a pozemku.
(2) Společenství vlastníků dohlíží na plnění uzavřených smluv a vymáhá nároky z porušení povinností druhé smluvní strany.
Čl. VII
Zajišťování správy domu a dalších činností na základě 
smlouvy se správcem
(1) V souladu s prohlášením vlastníka budovy o osobě pověřené správou domu (dále jen „správce“), anebo v souladu s usnesením shromáždění o určení osoby správce, může Společenství vlastníků zajišťovat provozní, technické, správní a obdobné činnosti, spojené se správou domu a pozemku a s dalšími činnostmi, popřípadě některé z těchto činností na základě smlouvy se správcem, kterým může být fyzická nebo právnická osoba.
(2) Smlouva se správcem obsahuje:
a. vymezení činností, které bude správce vykonávat,
b. cenu za služby poskytované správcem,
c. určení způsobu hospodaření s příspěvky na správu domu a pozemku a s finančními prostředky, poskytovanými na úhradu služeb, včetně jejich evidence,
d. povinnost správce předkládat jím uzavírané smlouvy nebo jejich změny předem ke schválení orgánu společenství, příslušnému podle těchto stanov, pokud byl správce Společenstvím vlastníků zmocněn k jejich uzavírání,
e. povinnost správce předložit jednou ročně shromáždění zprávu o činnosti správce, zejména o finančním hospodaření, o stavu finančních prostředků každého vlastníka jednotky a o stavu společných částí domu, jakož i o jiných významných skutečnostech,
f. povinnost správce před ukončením jeho činnosti podat shromáždění zprávu o své činnosti a předat výboru všechny písemné materiály o správě domu a své činnosti,
g. další náležitosti, stanovené shromážděním.
(3) Změny osoby správce nebo změny obsahu smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činností se správcem schvaluje shromáždění.
(4) Uzavřením smlouvy se správcem podle odstavců 1 až 3 nemůže být dotčena výlučná rozhodovací působnost orgánů Společenství vlastníků, plynoucí z právních předpisů a z těchto stanov.
ČÁST TŘETÍ
ČLENSTVÍ VE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
ČLENSKÁ PRÁVA A POVINNOSTI
Čl. VIII
Vznik členství
(1) Členy Společenství vlastníků jsou všichni vlastníci jednotek (fyzické i právnické osoby) v domě, pro které společenství vzniklo.
(2) Členství ve Společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky a vzniká a zaniká spolu se vznikem a zánikem vlastnického práva k jednotce.
(3) Společnými členy Společenství vlastníků jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů; ze společného členství jsou společní členové oprávněni a povinni jednat společně a nerozdílně.
(4) Spoluvlastníci jednotky jako společní členové mají postavení vlastníka jednotky a mají právo hlasovat na shromáždění jako jeden vlastník s velikostí hlasu, odpovídajícímu velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech, přičemž velikost hlasu je nedělitelná.
(5) Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči Společenství vlastníků, což platí rovněž pro účast a hlasování na shromáždění. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění. Nebyl-li by zmocněn společný zástupce, uvede se v prezenční listině shromáždění nepřítomnost společného zástupce spoluvlastníků jednotky (v prezenční listině se vykazuje jako nepřítomnost jednoho vlastníka s velikostí hlasu, připadajícího na jednotku ve spoluvlastnictví).
(6) Společný zástupce plní jménem spoluvlastníků jednotky nebo jménem manželů, majících jednotku ve společném jmění, vůči Společenství vlastníků také jednotlivé oznamovací povinnosti podle těchto stanov, povinnosti zpřístupnit jednotku v případech a za podmínek podle těchto stanov a další obdobné povinnosti vůči společenství, kdy se vyžaduje součinnost vlastníka jednotky.
(7) Vlastník jednotky se může nechat na shromáždění zastoupit na základě písemné plné moci, udělené zmocněnci.
 
Čl. IX
Seznam členů společenství vlastníků
(1) Společenství vlastníků vede seznam členů společenství. V seznamu členů Společenství vlastníků musí být u každého člena společenství uvedeno
jméno a příjmení,
označení jednotky,
adresa místa trvalého pobytu, uvedená ve výpisu z katastru nemovitostí, dokládající vlastnické právo k pozemku a domu,
doručovací adresa, na které vlastník jednotky přebírá poštu (dále jen doručovací adresa), v případě, že není shodná s adresou místa trvalého pobytu,
společný zástupce, v případě spoluvlastnictví jednotky, nebo jednotky ve společném jmění manželů,
váha hlasu při hlasování na shromáždění ve vztahu k jednotce,
aktuální e-mail adresu a telefonní kontakt, má-li člen zřízený.
(2) Je-li jednotka ve spoluvlastnictví nebo ve společném jmění manželů, uvede se v seznamu členů:
označení jednotky,
velikost hlasu, vážícího se k jednotce,
jména a příjmení spoluvlastníků jednotky, spolu s velikostí podílů jednotlivých spoluvlastníků na jednotce, nebo jména a příjmení manželů,
jméno a příjmení zmocněného zástupce.
aktuální e-mail adresu a telefonní kontakt, má-li člen zřízený.
(3) Přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě, uvede se v poznámce také jméno a adresa této osoby.
(4) Statutární orgán je povinen zajistit neprodleně aktualizaci údajů v seznamu členů vždy na základě písemného oznámení změny údajů vlastníkem jednotky – členem společenství. Změny v údajích o společném zástupci se provedou na základě nově udělené písemné plné moci spoluvlastníky jednotky, jíž se ruší předchozí plná moc.
(5) Každý, kdo nabyl jednotku do vlastnictví, je povinen oznámit statutárnímu orgánu Společenství vlastníků nabytí jednotky do vlastnictví hodnověrným dokladem o nabytí vlastnického práva k jednotce (zejména např. výpisem z katastru nemovitostí nebo rozhodnutím soudu apod.). Spolu s tím je povinen oznámit svou adresu trvalého pobytu a počet osob, které budou mít v bytě domácnost, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem jednotky.
(6) Vlastník jednotky je povinen oznámit statutárnímu orgánu Společenství vlastníků vždy nejpozději do jednoho měsíce, kdy změna nastala, každou změnu údajů, zapsaných v seznamu členů, týkající se jednotky v jeho vlastnictví, zejména změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v kalendářním roce. To platí i v případě, přenechal-li vlastník jednotky byt nebo část bytu k užívání jiné osobě; v tomto případě oznámí i jméno a adresu této osoby. V případě spoluvlastnictví jednotky oznamuje tyto údaje společný zástupce.
(7) Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu statutární orgán Společenství vlastníků jméno a adresu kteréhokoliv vlastníka jednotky nebo kteréhokoliv nájemce v domě. V rámci těchto informací nesmí být uvedeny údaje o datu narození vlastníka jednotky nebo nájemce. Vlastník jednotky, který si informace vyžádal, a byly mu poskytnuty, je oprávněn použít je pouze pro vlastní informovanost a nesmí s nimi jakkoli nakládat ve vztahu k třetím osobám, jinak odpovídá za škodu, která by tím vlastníkům jednotek nebo společenství vznikla a odpovídá za porušení práva vlastníka jednotky na ochranu osobních údajů. Vlastník jednotky podává žádost o poskytnutí jména a adresy vlastníka jednotky nebo nájemce statutárnímu orgánu v písemné formě. Informaci poskytne statutární orgán vlastníkovi jednotky rovněž písemně nejpozději do 7 dnů od obdržení žádosti člena o její poskytnutí. 
(8) Za písemnou formu žádosti se považuje i doručení elektronickou poštou (E-mailem) na adresu společenství vlastníků. V žádosti o sdělení musí být uvedeno, jméno a příjmení osoby, která o informaci žádá, datum žádosti a způsob doručení odpovědi. Žadatelova elektronická adresa (E-mail) musí být Společenství vlastníků znám a je veden v seznamu členů dle Čl. IX, odst. 1) nebo 2).
Čl. X
Členská práva a povinnosti
(1) Vlastník jednotky jako člen Společenství vlastníků má, kromě práv a povinností, spojených s vlastnictvím jednotky, také práva a povinnosti, vyplývající z členství ve Společenství vlastníků, zejména tato práva:
a. účastnit se veškeré činnosti Společenství vlastníků způsobem a za podmínek, stanovených právními předpisy a těmito stanovami,
b. účastnit se jednání shromáždění, požadovat a dostat na něm vysvětlení záležitostí, hlasováním se podílet na rozhodování shromáždění,
c. nechat se na jednání shromáždění zastoupit a hlasováním se podílet na jeho rozhodování v zastoupení fyzické osoby, která se prokáže plnou mocí, ze které bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění, a zda byla udělena pro zastupování na jedno nebo více shromáždění v určitém období,
d. volit a být volen do orgánů Společenství vlastníků, splňuje-li zákonem stanovené a těmito stanovami určené podmínky a předpoklady pro způsobilost být členem voleného orgánu společenství,
e. předkládat orgánům Společenství vlastníků návrhy a podněty ke zlepšení činnosti Společenství vlastníků nebo k odstranění nedostatků,
f. svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř upravovat svůj byt, jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníkovi jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části,
g. seznámit se s tím, jak Společenství vlastníků hospodaří a jak dům či pozemek spravuje; u Společenství vlastníků může vlastník jednotky nahlížet v prostorách určených společenstvím popřípadě v bytové jednotce žadatele, do smluv, uzavřených ve věci správy domu a pozemku, do účetních knih, účetních dokladů a ostatních písemností; výpisy a kopie si může činit výlučně pro svoji potřebu a výlučně v prostorách určených společenstvím popřípadě v bytové jednotce žadatele, po dohodě s osobou, která je za Společenství vlastníků přítomna nahlížení do těchto písemností společenství, není však oprávněn odnášet si jakékoliv písemnosti mimo tyto prostory. Žadatel navrhne několik termínů, z nichž první termín by měl být nejdříve za 14 dnů od podání žádosti. Člen Společenství vlastníků má právo na základě písemné žádosti, požadovat kopie písemností na vlastní náklady. V žádosti se uvede přesný rozsah požadovaných písemností a údaje dle Čl. IX, odst. 8
h. navrhnout soudu, byl-li přehlasován při schvalování usnesení shromáždění, a je-li pro to důležitý důvod, aby o záležitosti, o které bylo hlasováno na shromáždění, rozhodl soud, spolu s případným návrhem, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného usnesení. Právo lze uplatnit do třech měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jinak právo zaniká,
i. navrhnout soudu, je-li pro to důležitý důvod, aby soud rozhodl o záležitosti, která sice byla předložena shromáždění k rozhodnutí, ale nebylo možno usnesení schválit z důvodu nezpůsobilosti shromáždění usnášet se,
j. obdržet vyúčtování záloh na úhradu jednotlivých služeb a vrácení případných přeplatků do pěti měsíců od doručení vyúčtování
k. nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromáždění na základě předchozí výzvy, v čase a na místě k tomu určeném v pozvánce na shromáždění,
l. na požádání obdržet zápis ze shromáždění, na e-mail adresu, nebo písemně, bezprostředně po vyhotovení zápisu, nejpozději však do 30 dnů od data konání shromáždění. Další práva uvedená v zákoně a v těchto stanovách. Zápis ze shromáždění se členu společenství vlastníků poskytne bezúplatně a nepoužije se ustanovení dle Čl. IX, odst. 8).
(2) Vlastník jednotky jako člen Společenství vlastníků má zejména tyto povinnosti:
a. dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánů Společenství vlastníků, schválená v souladu se zákonem a s těmito stanovami,
b. řídit se pravidly, určenými těmito stanovami a především v případě pravidel pro používání společných částí a při dodržování obvyklých pravidel soužití v domě zajistit jejich dodržování také osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu,
c. udržovat na svůj náklad byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu,
d. udržovat na svůj náklad společné části domu, přenechané vlastníkovi jednotky k výlučnému užívání spolu s jednotkou, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu; to se netýká udržování hlavních svislých nebo vodorovných konstrukcí a obvodových stěn domu, ohraničujících výlučně užívanou společnou část domu, vyjma povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby a případné obložení stěn,
e. řádně a včas hradit stanovené zálohy na úhradu cen služeb a hradit nedoplatky, vyplývající z vyúčtování do pěti měsíců od doručení vyúčtování,
f. řádně a včas hradit stanovené příspěvky na správu domu a pozemku,
g. umožnit po předchozím vyzvání členem statutárního orgánu Společenství vlastníků přístup do bytu nebo výlučně užívané společné části v případech výslovně uvedených v zákoně, k provedení opravy, údržby nebo revize společných částí domu (například rozvodů vody, plynu), procházejících bytem nebo se v něm nacházejících. Nejde-li o havarijní stav, činí se vyzvání nejméně tři pracovní dny předem, kdy má být umožněn vstup do bytu nebo výlučně užívané společné části domu,
h. umožnit na vyzvání, učiněné ve lhůtě podle předchozího písmene, přístup do bytu za účelem umístění, údržby a kontroly zařízení pro měření spotřeby vody, plynu a jiných energií a odečet naměřených hodnot na těchto zařízeních, umístěných v bytě,
i. zdržet se všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě, či jiné změně společných částí, o nichž bylo rozhodnuto k tomu příslušným orgánem Společenství vlastníků,
j. předložit včas statutárnímu orgánu Společenství vlastníků stavební dokumentaci, upravuje-li vlastník stavebně svůj byt, pokud je podle právních předpisů dokumentace vyžadována a umožnit přístup do bytu, vše pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují výkon vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek nebo nezasahují společné části, či neporušují statiku domu, k tomu musí být předem vyzván Společenstvím vlastníků. Kde to stanoví zákon, provádět úpravy jen se souhlasem všech vlastníků,
k. odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají, nebo nájemci či podnájemci a příslušníci jejich domácnosti, nebo ti, jimž umožnil přístup do domu nebo jednotky, případně společných částí domu. 
l. neprodleně upozorňovat orgány Společenství vlastníků na závady, vzniklé na společných částech domu, jakož i na jednání osob a další skutečnosti, které společné části poškozují a dále dle svých schopností a možností působit proti takovému poškozování a předcházení škodám,
m. v případě dlouhodobější nepřítomnosti sdělit výboru kontaktní osobu, která je oprávněna zajistit přístup do bytu
n. oznámit výboru nabytí vlastnictví jednotky spolu s údaji, potřebnými pro zapsání do seznamu členů Společenství vlastníků a pro potřeby správy domu, nejpozději do konce následujícího měsíce, po měsíci ve kterém tato změna nastala. Této povinnosti se nemůže nabyvatel zprostit,
o. oznamovat výboru všechny skutečnosti rozhodné pro rozúčtování služeb, spojených s bydlením, zejména změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, pokud je způsob rozúčtování cen služeb nebo stanovení výše příspěvků na správu domu a pozemku závislé též na počtu členů domácnosti, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo,
p. informovat písemně bez zbytečného odkladu výbor o prodeji či pronájmu své jednotky,
q. písemně informovat výbor o jakékoliv podstatné stavební úpravě své jednotky před zahájením provádění stavebních prací, informovat Společenství vlastníků o tomto záměru, zejména o rozsahu prováděných stavebních úprav či oprav jednotky jakož i o délce trvání, a dále během provádění prací dodržovat platné právní předpisy,
r. nerušit ostatní vlastníky nadměrným hlukem, a to zejména v době od 22:00 do 6:00 hodin,
s. v případě stavebních úprav nebo oprav jednotky a s tím spojené znečištění společných částí domu zajistit průběžně úklid vlastním nákladem.
t. každý vlastník je povinen zajistit na svůj náklad úklid ve společných prostorách domu a pozemku, pokud k tomuto účelu nebyla zřízená jiná služba a to v následujícím rozsahu: 
a. mytí a stírání schodiště na patře své bytové jednotky směrem dolů na nižší patro, včetně zábradlí, mezipatra a parapetů oken a mytí oken. Úklid se provádí dle potřeby minimálně jednou za kalendářní měsíc, přičemž se vlastníci na patře navzájem střídají.
b. zametení a uklizení přístupových chodeb ve sklepních prostorách domu. Úklid se provádí dle potřeby minimálně jednou za kalendářní měsíc, přičemž se vlastníci navzájem střídají.
c. vstupních dveří do domu a osvětlovacích zařízení, včetně dvora. Úklid se provádí dle potřeby minimálně jednou za kalendářní měsíc, přičemž se vlastníci navzájem střídají“.
u. nezajistí-li vlastník úklid ve společných prostorách domu a pozemku dle předchozího ustanovení ani přes výzvu výboru, je výbor oprávněn zajistit tento úklid na náklady toho, kdo úklid zanedbal případně způsobil
v. vlastníci bytů jsou odpovědni za jimi chovaná zvířata; zejména v tom, aby zvířata nenarušovala výkon vlastnických a užívacích práv ostatních vlastníků bytů a dalších uživatelů domu. Znečištění společných částí a jiných prostor a zařízení v domě chovanými zvířaty jsou jejich vlastníci povinni odstranit. To platí i o škodách, které zvířata v domě způsobí
(3) Společenství vlastníků, či kterýkoliv dotčený vlastník bytu může upozornit vlastníka bytu, že pokud nevyřeší rušivé chování nájemce, může být proti vlastníkovi bytu podána žaloba na zdržení se obtěžujícího chování ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.
(4) Na návrh Společenství vlastníků nebo dotčeného vlastníka jednotky může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který porušuje povinnost, uloženou mu vykonatelným rozhodnutím soudu, způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práva ostatním vlastníkům jednotek.
(5) Vlastník jednotky jako člen Společenství vlastníků má také další povinnosti, uvedené v zákoně a v těchto stanovách.
(6) Výbor společenství zajišťuje, aby každý vlastník jednotky jako člen Společenství vlastníků byl seznámen se Stanovami Společenství vlastníků, přičemž zajistí prokazatelné seznámení každého vlastníka jednotky – člena Společenství vlastníků s pravidly pro správu domu a pozemku, pro užívání společných částí, pro příspěvky na správu domu a pozemku, placené jednotlivými vlastníky jednotek a s pravidly pro úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše, placené jednotlivými vlastníky jednotek.
(7) Určí-li shromáždění, že se stanovy předávají každému vlastníkovi jednotky jako členovi Společenství vlastníků, považuje se předání stanov za seznámení vlastníka jednotky – člena Společenství vlastníků se stanovami a se všemi pravidly, uvedenými ve stanovách.
(8) "zrušeno viz Čl. IX, odst. 7"
Čl. XI
Spoluvlastnictví jednotky
(1) Vlastník jednotky může své právo k jednotce rozdělit na podíly.
(2) Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči Společenství vlastníků. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění. Zmocnění vyžaduje písemnou formu. Spoluvlastníci jednotky jsou povinni Společenství vlastníků bezodkladně doručit zmocnění udělené jejich společnému zástupci. V případě, že se spoluvlastníci na společném zástupci nedohodnou, jsou spoluvlastníci povinni požádat o rozhodnutí v této věci soud a bezodkladně doručit Společenství vlastníků pravomocné soudní rozhodnutí.
(3) Práva a povinnosti člena Společenství vlastníků vykonává společný zástupce. Společný zástupce je mimo jiné oprávněn zúčastnit se zasedání shromáždění Společenství vlastníků a vykonávat na něm práva člena Společenství vlastníků, zejména podávat jménem spoluvlastníků bytové jednotky návrhy a hlasovat o jednotlivých usneseních. Všichni spoluvlastníci bytové jednotky mají právo být na zasedání shromáždění přítomni, práva člena společenství vlastníků však nevykonávají. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění.
Čl. XII
Zánik členství ve Společenství vlastníkům
(1) Členství ve společenství zaniká:
a. převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky,
b. úmrtím člena Společenství vlastníků – fyzické osob,
c. zánikem člena Společenství vlastníků – právnické osoby bez právního nástupnictví,
d. zánikem jednotky, jejímž vlastníkem je člen Společenství vlastníků,
e. dalším způsobem, pokud to stanoví zákon.
(2) Společné členství ve Společenství vlastníků zaniká a mění se na členství dnem, kdy se zapíše změna předchozího spoluvlastnictví jednotky na výlučné vlastnictví jediného člena Společenství vlastníků do katastru nemovitostí; tuto změnu je povinen člen Společenství vlastníků neprodleně oznámit výboru Společenství vlastníků.
ČÁST ČTVRTÁ
ORGÁNY SPOLEČENSTVÍ
Čl. XIII
Společná ustanovení
(1) Orgány Společenství vlastníků jsou:
a. shromáždění vlastníků jednotek,
b. výbor Společenství vlastníků.
(2) Orgán uvedený v odstavci 1, písm. b) je voleným orgánem Společenství vlastníků.
(3)   Členem voleného orgánu Společenství vlastníků dle odstavce 1, písm. b) nemůže být současně ten, jehož příbuzný v řadě přímé, sourozenec nebo manžel (manželka) je členem voleného orgánu společenství. Členství v jednom voleném orgánu společenství je neslučitelné s členstvím v jiném voleném orgánu tohoto Společenství vlastníků.
Čl. XIV
Shromáždění
(1) Shromáždění je nejvyšším orgánem Společenství vlastníků. Shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek. Každý z nich má počet hlasů, odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech; je-li však vlastníkem jednotky Společenství vlastníků, k jeho hlasu se nepřihlíží.
(2) Výbor svolává shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Výbor svolá shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich; neučiní-li to ve lhůtě do třiceti dnů od doručení podnětu, svolají tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad Společenství vlastníků sami. Je-li zasedání svoláno z podnětu vlastníků jednotek, může být pořad zasedání změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět podal.
(3) Shromáždění se svolává písemnou pozvánkou, odeslanou všem členům Společenství vlastníků, v případě spoluvlastnictví jednotky nebo jednotky ve společném jmění společnému zástupci, 15 dnů přede dnem jeho konání a zároveň vyvěšenou na domovní vývěsce Společenství vlastníků byla-li v domě zřízena, přístupné všem vlastníkům jednotek. Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu, místo a pořad jednání. K pozvánce se, pokud možno, připojí podklady, týkající se pořadu jednání, v případě, že nejsou připojeny k pozvánce podklady, týkající se pořadu jednání, např. pro značný rozsah, nebo z jiného důvodu, umožní svolavatel každému vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit. V pozvánce se uvede, kde a kdy je možné se s těmito podklady seznámit. Písemná pozvánka se zasílá na adresu vlastníka jednotky, uvedenou v seznamu členů; uvedl-li vlastník jednotky do seznamu členů doručovací adresu, zasílá se pozvánka na tuto doručovací adresu. Pozvánka může být zaslána také elektronickou poštou.
(4) Kdo zasedání svolal, může je také odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání, nahradí Společenství vlastníků členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady. Je-li zasedání svoláno podle odst. 2, věta druhá, může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal podnět.
(5) Člen Společenství vlastníků může zmocnit jiného člena Společenství vlastníků nebo kteroukoliv jinou osobu, aby ho zastupovala při účasti na shromáždění nebo na všech shromážděních, a to včetně hlasování. Zmocnění musí mít písemnou formu, zastoupení dle generální plné moci se připouští. V případě zastoupení se zástupce člena Společenství vlastníků na shromáždění prokáže občanským průkazem nebo jiným dokladem, osvědčujícím jeho totožnost a aktuálním výpisem z obchodního nebo jiného rejstříku, jde-li o právnickou osobu, a plnou mocí udělenou členem Společenství vlastníků, za kterého se shromáždění účastní, nebyla-li plná moc k účasti na všech shromážděních předložena Společenství vlastníků dříve. Podpisy na plné moci nemusejí být úředně ověřeny. Je-li zmocnitel ve společenství dobře znám a není-li pochyb, že podpis zmocnitele je pravý, za ověřený se považuje i svědek člena společenství.
(6) Do působnosti shromáždění patří:
a. změna stanov,
b. změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám,
c. volba a odvolání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn,
d. schválení účetní závěrky, vypořádání výsledků hospodaření a zprávě o hospodaření Společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,
e. schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozdělování cen služeb na jednotky,
f. rozhodování o členství Společenství vlastníků v právnické osobě, působící v oblasti bydlení,
g. rozhodování o změně účelu užívání domu nebo bytu,
h. rozhodování o změně podlahové plochy bytu, pokud zasahuje do společných částí domu.
i. rozhodování o změně podílu na společných částech,
j. rozhodování o změně v určení společné části, sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky,
k. rozhodování o opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci,
l. udělování předchozího souhlasu k uzavření smlouvy o úvěru Společenstvím vlastníků, včetně schválení výše a podmínek úvěru,
m. udělování předchozího souhlasu k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil,
n. rozhodování o změně osoby správce nebo o změně obsahu smlouvy se správcem,
o. rozhodování o pravidlech užívání společných částí domu,
p. rozhodování v dalších záležitostech, určených stanovami nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí.
(7) Shromáždění vlastníků rovněž tak může schvalovat stanovení cen služeb ve Společenství vlastníků, které po jejich schválení budou rovněž tak závazná všem členům Společenství vlastníků.
(8) Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže zákon vyžaduje vyšší počet hlasů.
(9) Zasedání shromáždění zahájí a řídí předseda (místopředseda) výboru nebo pověřený člen výboru. V případě svolání zasedání shromáždění z podnětu vlastníků jednotek podle čl. XIV, odst. 2, věty druhé zahájí zasedání shromáždění člen Společenství vlastníků, zmocněný těmito vlastníky jednotek. Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je schůze shromáždění schopna se usnášet. Předseda zasedání vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže shromáždění rozhodne o předčasném ukončení. Shromáždění hlasuje veřejně, zvednutím ruky. Shromáždění se může nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů usnést, že bude o určité věci hlasovat tajně pomocí hlasovacích lístků. V takovém případě současně stanoví postup pro tajné hlasování. Před přijetím každého usnesení zjistí předseda zasedání počet přítomných členů, po hlasování uvede počet souhlasných hlasů pro přijetí usnesení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání v písemné pozvánce, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů Společenství vlastníků, oprávněných o ní hlasovat.
(10) Ze zasedání shromáždění se pořizuje zápis, jehož vyhotovení zajišťuje předsedající. Ze zápisu musí být patrné:
kdo zasedání svolal,
 kdy se konalo, datum, čas začátku a konce,
kdo mu předsedal,
plné znění přijatých usnesení,
uvedení počtu přítomných členů a počtu souhlasných hlasů při přijetí každého usnesení, čas příchodu a odchodu přítomných členů,
nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování,
kdy byl zápis vyhotoven a kdo jej vyhotovil.
Přílohu zápisu tvoří pozvánka, prezenční listina a podklady, které byly předloženy k projednávání jednotlivých bodů. Zápisy, včetně písemných podkladů k jednání shromáždění, musí být uschovány u předsedy výboru. Každý člen Společenství vlastníků může nahlížet do zápisů ze zasedání za podmínek, určených v článku X, odst. 1 stanov, toto právo lze vykonat v sídle Společenství vlastníků. Pokud o to člen Společenství vlastníků požádá, jsou mu zápisy ze zasedání shromáždění zasílány na jeho elektronickou adresu, bezprostředně po vyhotovení zápisu, nejpozději však do 30 dnů, od data konání těchto setkání.
(11) Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky nebo i Společenství vlastníků, pokud je vlastníkem jednotky, navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl; v rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká.
(12) Je-li pro to důležitý důvod, může každý vlastník jednotky navrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, která byla shromážděné řádně předložena k rozhodnutí, ale o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se.
Čl. XV
Rozhodnutí mimo zasedání shromáždění
(1) Není-li svolané shromáždění způsobilé se usnášet, může výbor nebo osoba, oprávněná shromáždění svolat, navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zasedání shromáždění svoláno, aby vlastníci jednotek rozhodli o záležitostech, které byly uvedeny na pozvánce na shromáždění, které se nesešlo, mimo zasedání shromáždění, a to písemnou formou (rozhodování per rollam), s výjimkou rozhodování o změně stanov.
(2) Rozhodovat v písemné formě mimo zasedání lze i v případě, že tak určí výbor, a to o záležitostech, které do působnosti shromáždění svěřuje zákon a tyto stanovy.
(3) Návrh na rozhodnutí vlastníků jednotek mimo zasedání shromáždění musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou k nahlédnutí, a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit (souhlas, nesouhlas, zdržel se hlasování). Tato lhůta činí dvacet dní ode dne, kdy byl návrh na rozhodnutí mimo zasedání shromáždění vlastníkům jednotek odeslán.
(4) Pro rozhodnutí mimo zasedání shromáždění se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech vlastníků jednotek, pokud by se však měnila velikost podílů na společných částech domu nebo poměr výše příspěvku na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílu na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků v domě.
(5) K platnosti hlasování se vyžaduje písemné vyjádření vlastníka jednotky adresované statutárnímu orgánu Společenství vlastníků, s uvedením dne, měsíce a roku, podepsané vlastní rukou na listině, obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. V případě spoluvlastníků jednotky nebo manželů, majících jednotku ve společném jmění, podepisuje písemné vyjádření (a tedy hlasuje) zmocněný společný zástupce. K písemnému vyjádření, došlému po stanovené lhůtě, se nepřihlíží.
(6) Výbor oznámí vlastníkům jednotek v písemné i elektronické formě výsledek hlasování a obsah přijatého usnesení (přijatých usnesení) nejpozději do patnácti dnů ode dne uplynutí lhůty pro doručení vyjádření k návrhu (návrhům) usnesení.
 
 
Čl. XVI
Výbor
(1) Výbor je statutárním orgánem Společenství vlastníků. Řídí a organizuje běžnou činnost Společenství vlastníků a rozhoduje ve věcech, spojených se správou domu a s předmětem činnosti společenství vlastníků, s výjimkou těch věcí, které jsou podle právních předpisů ve výlučné působnosti shromáždění, anebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradilo.
(2) Výbor je minimálně tříčlenný. Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Jde-li o písemný právní úkon, který činí výbor, musí být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru. Za Společenství vlastníků se člen výboru podepisuje tak, že k jeho názvu připojí svůj podpis a údaj o své funkci.
(3) Funkční období členů výboru činí pět let a počíná zvolením do funkce. Členové výboru jsou voleni a odvolávání shromážděním, mohou být do své funkce voleni opětovně. Výbor volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jeho jednání; dále volí ze svého středu místopředsedu výboru, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.
(4) Způsobilý být členem výboru je ten, kdo je plně svéprávný a bezúhonný ve smyslu právního předpisu, upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem výboru jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji ve výboru zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
(5) Kdo přijme funkci člena výboru, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen výboru vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena výboru, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
(6) Výbor zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Zasedání výboru je oprávněn svolat každý člen výboru. Každý člen výboru má jeden hlas. Výbor je způsobilý se usnášet za přítomnosti většiny členů, rozhoduje většinou hlasů zúčastněných. V případě dosažení rovnosti hlasů při rozhodování výboru rozhoduje hlas předsedajícího. O průběhu jednání výboru a o jeho rozhodnutích se pořídí zápis, podepsaný předsedajícím, přílohu zápisu tvoří listina přítomných. O náležitostech zápisu platí přiměřeně čl. XIV, odst. 10 stanov. Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena výboru, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Byl-li návrh přijat za neúčasti některého z členů, je tento člen výboru oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí. Zápisy ze zasedání výboru jsou k dispozici členům Společenství vlastníků k nahlédnutí za podmínek, uvedených v čl. X., odst. 1 stanov. Pokud o to člen Společenství vlastníků požádá, jsou mu zápisy ze zasedání výboru zasílány na jeho elektronickou adresu, bezprostředně po vyhotovení zápisu.
(7) Rozhodování výboru i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků /per rollam) je možné pouze v případě, že s tím souhlasí všichni členové výboru. V tomto souhlasu lze také určit, ve kterých záležitostech nelze rozhodovat mimo zasedání výboru.
(8) Odpovědnost člena výboru za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti při výkonu své funkce, se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Nenahradil-li člen výboru Společenství vlastníků škodu, kterou jí způsobil porušením povinností při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli Společenství vlastníků za jeho dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na Společenství vlastníků nemůže domoci.
(9) Výbor jako výkonný orgán Společenství vlastníků zejména:
a. svolává shromáždění, připravuje podklady pro jeho jednání a řídí a organizuje jednání shromáždění,
b. předkládá shromáždění zprávu o své činnosti, o hospodaření společenství vlastníků, návrh pro příští období, týkající se hospodaření společenství vlastníků,
c. zajišťuje vyhotovení zápisu ze shromáždění vlastníků do 30 dnů po jeho ukončení a seznamuje vlastníky jednotek se zápisem způsobem určeným v usnesení shromáždění; právo vlastníka jednotky - člena Společenství vlastníků obdržet na výzvu zápis ze shromáždění není dotčeno v případě, že se podle usnesení shromáždění seznamují vlastníci jednotek – členové Společenství vlastníků se zápisem jiným způsobem, než předáním zápisu,
d. oznamuje vlastníkům jednotek na základě usnesení shromáždění výši, datum splatnosti a způsob úhrady příspěvků, určených na správu domu a pozemku a výši záloh na služby,
e. na základě usnesení shromáždění uzavírá smlouvy s jinými osobami v rámci činnosti Společenství vlastníků, zejména smlouvy k zajištění oprav, pojištění domu a zajištění dodávky služeb, spojených s užíváním jednotek,
f. odpovídá za vedení účetnictví, předkládá shromáždění k projednání a schválení účetní závěrku a odpovídá za podání daňového přiznání, pokud má Společenství vlastníků povinnost je podávat,
g. vede seznam členů a zajišťuje postup podle článku IX těchto stanov,
h. zajišťuje vyúčtování záloh na služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků,
i. sděluje jednotlivým členům Společenství vlastníků podle usnesení shromáždění výši příspěvků na náklady, spojené se správou domu a pozemku a výši záloh na úhradu za služby,
j. zajišťuje včasné plnění závazků Společenství vlastníků, vzniklých ze smluv a včasné uplatňování pohledávek a vymáhání dluhů a nároků ze smluv s třetími osobami,
k. má právo vyzvat vlastníky jednotek, aby do doby, než vlastník jednotky dlužící zálohy na služby své dluhy uhradí, složili na účet Společenství vlastníků zálohu na pokrytí těchto dluhů, aby nedošlo k platební neschopnosti společenství a dodávka služeb nebyla přerušena,
l. plní povinnosti právnické osoby ve vztahu k rejstříku Společenství vlastníků a jiné povinnosti z právních předpisů,
m. na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků uzavírá nebo mění smlouvu s osobou, která má zajišťovat pro Společenství vlastníků některé činnosti správy domu a pozemku,
n. jménem Společenství vlastníků vymáhá plnění povinností, uložených vlastníkům jednotek,
o. rozhoduje o opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci, nepřevyšují-li náklady v kalendářním roce v souhrnu 30 000,- Kč. Tento limit neplatí, pokud se jedná o opravy, způsobené havárií na společných částech nemovité věci.
(10) Výbor může rozhodnout, že určité činnosti bude pro Společenství vlastníků vykonávat zaměstnanec (zaměstnanci) Společenství vlastníků na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.
(11) Pracovní zařazení a vymezení právních úkonů, které je zaměstnanec oprávněn činit za Společenství vlastníků v rámci pracovněprávního vztahu podle odstavce 10, musí být schváleno výborem.
(12) Členství ve výboru končí:
a. uplynutím funkčního období,
b. odvoláním z funkce,
c. odstoupením z funkce,
d. ztrátou způsobilosti být členem výboru,
e. případně jiným způsobem, stanoveným právními předpisy nebo stanovami.
(13) Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením, doručeným Společenství vlastníků, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od doručení prohlášení.
ČÁST PÁTÁ
HOSPODAŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
Čl. XVII.
Hospodaření Společenství vlastníků a způsob nakládání s jeho majetkem
(1) Společenství vlastníků hospodaří s finančními prostředky, poskytovanými členy Společenství vlastníků na úhradu příspěvků na správu domu a pozemku, dále s finančními prostředky, poskytovanými členy společenství vlastníků na úhradu za služby, spojené s užíváním jednotek a s dalšími finančními prostředky, získanými v rámci činnosti Společenství vlastníků.
(2) Uzavře-li Společenství vlastníků podle těchto stanov smlouvu se správcem, je povinno smluvně dojednat také povinnost správce předkládat orgánům Společenství vlastníků ke schválení návrhy výše příspěvků na správu domu a pozemku a výše záloh na úhradu za služby, placené členy Společenství vlastníků, návrhy na rozúčtování cen služeb a další návrhy, které podle zákona o vlastnictví bytů a podle těchto stanov schvalují příslušné orgány Společenství vlastníků. Ve smlouvě může Společenství vlastníků pověřit správce též zajišťováním činností, uvedených v odstavci 1.
(3) Nabude-li Společenství vlastníků věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory k účelům, uvedeným v zákoně a v těchto stanovách, je povinno s nimi hospodařit pouze v souladu s vymezeným účelem. Výbor může v těchto záležitostech činit právní úkony pouze na základě usnesení shromáždění, pokud v usnesení shromáždění není stanoveno jinak.
(4) Společenství vlastníků je povinno uplatňovat a vymáhat plnění povinností, uložených členům Společenství vlastníků k tomu příslušným orgánem Společenství vlastníků a plnění závazků třetích osob vůči Společenství vlastníků. Výbor či pověřený vlastník odpovídají za včasné plnění těchto úkolů.
(5) Členové Společenství vlastníků jsou z právních úkonů, týkajících se společné věci, oprávněni a povinni v poměru odpovídajícím velikosti jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu.
(6) Členové Společenství vlastníků ručí za závazky Společenství vlastníků v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.
Čl. XVIII
Hospodaření  Společenství vlastníků
(1) Příjmem Společenství vlastníků jsou zejména:
a. příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku podle čl. XIX stanov,
b. úroky z prodlení, přijaté od vlastníků jednotek  z důvodu prodlení  s platbami za plnění, spojená nebo související s užíváním jednotky podle čl. XX stanov, včetně nedoplatků z jejich vyúčtování a pokuty za nesplnění povinnosti vlastníka jednotky podle § 13, odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky, související s poskytováním plnění, spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty,
c. úroky z vkladů na bankovních účtech Společenství vlastníků,
d. penále, úroky z prodlení a smluvní pokuty, zaplacené třetími osobami za porušení povinností ze smluv, sjednaných Společenstvím vlastníků,
e. pojistné plnění z pojistných smluv, sjednaných Společenstvím vlastníků, týkající se společných částí a bonifikace za příznivý škodní průběh,
f. příjmy, plynoucí z nakládání se společnými částmi, jde zejména o tyto příjmy:
i. nájemné z pronájmu společných částí domu,
ii. úroky z prodlení, placené z důvodu prodlení nájemců těchto společných částí s platbami nájemného a s úhradami za plnění, spojená s užíváním těchto společných částí, včetně nedoplatků z jejich vyúčtování, 
iii. příjmy od třetích osob, plynoucí z provozování technických zařízení v domě pro tyto osoby.
(2) Výdaje Společenství vlastníků jsou náklady na správu domu a pozemku a to zejména:
a. náklady na vlastní správní činnost dle čl. V stanov,
b. náklady na zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů Společenství vlastníků,
c. náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění, spojených s užíváním jednotek, včetně provedení odečtů hodnot z poměrových měřidel spotřeby vody,
d. náklady na pořízení majetku, sloužícího pro vlastní správní činnost, např. počítač včetně softwarového vybavení a jeho odpisy,
e. náklady kanceláře osoby, odpovědné za správu domu a pozemku, například vybavení, kancelářské potřeby, poštovné, spotřeba elektřiny, je-li samostatně měřena,
f. náklady spojené s poskytováním právních služeb, týkajících se správy domu a pozemku.
Článek XIX
Pravidla pro příspěvky na správu domu a pozemku
(1) Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Na každou jednotku se rozvrhnou stejně:
a. náklady na odměňování členů výboru,
b. náklady na vedení účetnictví,
c. náklady na vlastní správní činnosti dle čl. V. stanov,
d. náklady na zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů Společenství vlastníků,
e. náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění, spojených s užíváním jednotek, včetně provedení odečtů hodnot z poměrových měřidel spotřeby vody,
f. náklady na pořízení majetku, sloužícího pro vlastní správní činnost, např. počítač, včetně softwarového vybavení,
g. náklady spojené s poskytováním právních služeb, týkajících se správy domu a pozemku.
(2) Příspěvek na správu domu a pozemku platí vlastníci jednotek formou záloh na účet  Společenství vlastníků nejpozději do posledního dne příslušného měsíce. Spolu s tím platí také zálohy na služby spojené s užíváním bytu.
(3) Nevyčerpaný zůstatek zálohově poskytnutých příspěvků na správu domu a pozemku se s jednotlivými vlastníky nevypořádává a převádí se do následujícího kalendářního roku.
(4) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká Společenství vlastníků povinnost příspěvky na správu domu a pozemku ke dni účinnosti převodu vypořádat.
(5) Veškeré náklady, spojené s vymáháním pohledávky vlastníka, související s příspěvkem na správu domu a pozemku, nese vlastník jednotky. K nákladům spojeným s vymáháním pohledávky vlastníka se vždy připočítá částka vynaložená na doručení každé upomínky.
Článek XX
Pravidla pro příspěvky na úhradu cen služeb
a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek
(1) Vlastníci jednotek platí měsíční zálohy na jednotlivé služby přímo na účet Společenství vlastníků nejpozději poslední den příslušného měsíce spolu s příspěvky (zálohami) na správu domu a pozemku. Výši měsíčních záloh na jednotlivé služby určí statutární orgán jako měsíční podíl dle skutečných nákladů na jednotlivé služby za uplynulé zúčtovací období s přihlédnutím k předpokládaným cenám běžného roku, na který se zálohy platí.
(2) Statutární orgán má právo změnit v průběhu zúčtovacího období zálohy na služby a to zejména v míře odpovídající změně ceny služby či změně způsobu pro rozúčtování.
(3) Veškeré náklady spojené s vymáháním pohledávky vlastníka v souvislosti s neplněním zálohových plateb na služby spojené s bydlením a neuhrazením nedoplatků z vyúčtování služeb nese vlastník jednotky.
ČÁST ŠESTÁ
PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ 
Čl. XXI
Pravidla pro užívání společných částí
(1) Vlastník jednotky je povinen:
a. užívat společné části pouze způsobem, odpovídajícím povaze společných částí a jejich obvyklému užívání, dodržovat přitom bezpečnost a ochranu zdraví osob a protipožární bezpečnost,
b. dodržovat, klid, pořádek a čistotu ve společných částech, vyvarovat se jednání porušujícího dobré mravy, veřejný pořádek nebo jednání, které by bránilo nerušenému výkonu práv ostatních členů Společenství vlastníků,
c. neumisťovat ve společných částech jakékoliv předměty. Pokud by tak učinil, je oprávněno Společenství vlastníků po předchozí výzvě takové předměty ze společných částí odstranit a vlastníkovi jednotky vyúčtovat náklady s tím spojené,
d. užívat společné části výhradně k účelům, ke kterým jsou stavebně určeny a zkolaudovány,
e. při provádění stavebních prací v jednotkách je povinen oznámit termín provádění stavebních prací statutárnímu orgánu Společenství vlastníků a ostatním členům Společenství vlastníků a dbát na to, aby práce byly prováděny v době od 8:00 hod. do 19:00 hod. v pracovní dny a v sobotu, neděli a dny pracovního klidu od 09:00 - 17:00 hod. V rámci stavebních úprav v jednotkách, je vlastník jednotky povinen dbát na čistotu společných prostor domu, prostoru vchodu do domu a zajistit průběžně úklid společných prostor na vlastní náklady. Pokud by tak neučinil, je povinen uhradit zvýšené náklady, které by Společenství vlastníků vynaložilo na úklid společných částí domu v souvislosti s odstraněním znečištění, vzniklém v rámci stavebních úprav, prováděných vlastníkem jednotky, příp. jeho nájemcem,
f. zdržet se hluku a používání hlučných přístrojů a nástrojů, hry na hudební nástroje, zpěvu a hlučné komunikace v době od 22:00 hod. do 6:00 hod.,
g. umisťovat jakékoli vývěsky, nápisy a další informační zařízení v prostorách domu a na domě pouze s předchozím písemným souhlasem statutárního orgánu Společenství vlastníků; mimo případů informací o vnitřních záležitostech domu. Tento souhlas nenahrazuje povolení příslušného orgánu státní správy, je-li ho třeba. Při zániku práva na umístění informačního zařízení se vlastník zavazuje neprodleně toto zařízení odstranit a svým nákladem uvést místo do původního stavu,
h. zdržet se jakékoli manipulace s otevřeným ohněm a kouření ve společných prostorách domu.
i. udržovat pořádek a čistotu na pozemku společenství vlastníků, neodkládat žádné předměty mimo vyhrazené nádoby na odpad a zamezit znečišťování pozemku zvířecími exkrementy či nedopalky. 
(2) Vlastníci jsou dále povinni zejména:
a. zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech či kójích nebyly zdrojem šíření hmyzu či hlodavců nebo zápachu,
b. umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům,
c. zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně.
(3) Pro zabezpečení domu a majetku je povinností všech vlastníků vždy řádně zavírat vstupní dveře domu, a to i v případě krátkého opuštění domu, kterého by bylo možno využít nepovolanou osobou ke vstupu do domu. Umožnit vstup do domu mohou vlastníci pouze své vlastní návštěvě a osobě, která v domě bydlí. Dále je možné umožnit vstup do domu osobám k tomu oprávněným (policie, zdravotní pohotovost, opravářům pro řešení plánovaných a havarijních oprav, HZS, poštovním doručovatelům atd.).
(4) Klíče od uzamykatelných společných prostor a místnosti s hlavními uzávěry vody, topení, plynu a elektřiny, střechy atd. mají k dispozici všichni vlastníci jednotek, mimo prostoru kanceláře, určeného pro potřebu zasedání shromáždění a výboru společenství vlastníků, kde jsou uchovávány spisy a dokumentace společenství vlastníků. Klíče od těchto prostor jsou k dispozici pouze u členů výboru společenství vlastníků.
(5) Závady a poškození na společných částech a prostorách domu nebo závady a poškození na jednotkách jiných vlastníků, které způsobí vlastník jednotky sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají, je povinen odstranit na své náklady.
(6) V případě, že vlastník jednotky při užívání společných částí porušuje obvyklý způsob jejich užívání, nebo např. umístí ve společných částech některé předměty, nebo jinak užívá společné části v rozporu s obvyklým užíváním, k němuž je oprávněn každý vlastník jednotky, vyzve jej Společenství vlastníků k odstranění závadného jednání a určí lhůtu k odstranění závadného stavu. Po bezvýsledném uplynutí této lhůty bude Společenství vlastníků postupovat způsobem, směřujícím k odstranění závadného stavu, přičemž všechny účelně vynaložené náklady s tím spojené budou uplatněny vůči tomuto vlastníkovi jednotky.
(7) Společenství vlastníků má právo po vlastníku jednotky požadovat, aby v domácnosti člena žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách.
(8) Stanovení dalších pravidel užívání společných částí náleží do působnosti shromáždění.
(9) Dodržování povinností uvedených v odst. 1 až 8, je vlastník jednotky povinen zabezpečit i u osob žijících v jeho domácnosti, nájemce vlastníka návštěv jakož i osob, které do domu přizval.
ČÁST OSMÁ
Článek XXII
Závěrečná ustanovení
(1) Změní-li se prohlášení vlastníka, vyhotoví statutární orgán Společenství vlastníků jeho úplné znění a bez zbytečného odkladu je založí do sbírky listin ve veřejném rejstříku.
(2) Nevyplývá-li z ustanovení o Společenství vlastníků něco jiného, použijí se přiměřeně ustanovení o spolku (§ 1221 o.z.). Nepoužijí se však ustanovení o shromáždění delegátů, dílčích členských schůzích ani o náhradní členské schůzi (upravuje § 210-302 o.z.).
(3) Tyto stanovy vychází z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, zejména nařízení vlády č. 351/2013 Sb. a prováděcího nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
(4) Tyto stanovy jsou uloženy ve sbírce listin Rejstříku společenství vlastníků jednotek Krajského soudu v Ostravě a jsou k dispozici u statutárního orgánu společenství.
(5) Stanovy se mění tímto novým zněním přijatým shromážděním dne 12.12.2016 a nabývají účinnosti dnem schválení.